Regulamin

Regulamin Serwisu internetowego

www.podrozezwinem.pl

§ 1 Postanowienia wstępne

 1. Serwis internetowy działający pod adresem www.domwina.pl, zwany w dalszej części Regulaminu „Serwisem Internetowym”, prowadzony jest przez Wine-Service Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Balickiej 255, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Numer KRS 0000283199, NIP 677-22-94-246, REGON 120503188, Kapitał zakładowy: 50 000,00 PLN, zwanej w dalszej części Regulaminu „Sprzedającym”. Kontakt ze Sprzedającym jest możliwy pod następującym nr telefonu: 126381380 wew. 49 w dni robocze w godzinach 10:00-16.00, koszt połączenia według taryf operatorów telekomunikacyjnych albo pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@wine-service.pl
 2. Serwis umożliwia Klientom otrzymanie bieżącej informacji o ofercie firmy w tym o kierunkach imprez, cenach i terminach. Serwis umożliwia Klientom zarezerwowanie miejsc w imprezie turystycznej oraz dokonanie za nie płatności zaliczki lub pełnej płatności.
 3. Osoby korzystające z Serwisu akceptują warunki określone w niniejszym Regulaminie i ponoszą odpowiedzialność za swoje czynności wynikające z korzystania z Serwisu.
 4. Wine-Service publikuje w Serwisie ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych, w których określa wszystkie warunki umowy sprzedaży imprezy turystycznej.
 5. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zwana w dalszej części Regulaminu „Kupującym”.
 6. Składanie zamówień jest możliwe przez cały tydzień i przez całą dobę z wyłączeniem czasu przeznaczonego na przerwy techniczne, które są ogłaszane na stronie internetowej Sprzedającego.
 7. Korzystanie z Serwisu możliwe jest tylko w swoim imieniu. W przypadku działania w imieniu osoby trzeciej należy posiadać ważne w świetle prawa pełnomocnictwo do powyższego.
 8. Korzystanie z Serwisu z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa/umocowania jest niedopuszczalne i zabronione przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Dane osoby, na którą rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w paszporcie lub w dowodzie osobistym przy podróżach na terenie Unii Europejskiej.
 10. Dokonanie rezerwacji oraz zakupu imprezy turystycznej jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, oraz zapisów niniejszego Regulaminu.
 11. W chwili dokonania rezerwacji imprezy turystycznej należy posiadać odpowiednie i aktualne dokumenty umożliwiające odbycie podróży, w tym w szczególności ważny dokument (paszport lub dowód, w przypadku podróży na terenie Unii Europejskiej), wymagane przy wyjeździe wizy oraz inne dokumenty określone przepisami państw, do których się podróżuje.

§ 2 Zakup biletów na wydarzenia enologiczne

 1. Serwis Internetowy umożliwia zakup biletu uprawniającego do udziału w oferowanym przez Sprzedającego wydarzeniu. Zakup powinien nastąpić najpóźniej na 1 dzień roboczy przed wydarzeniem.
 2. Sprzedający zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 3. Kupujący drukuje potwierdzenie realizacji zamówienia i potwierdzenie przelewu, które stanowią łącznie potwierdzenie zakupu biletu uprawniającego do udziału w wydarzeniu.
 4. Zamówienie złożone w Sklepie Internetowym może być odwołane przez Kupującego najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych przed datą wydarzenia poprzez wysłanie e-maila na adres: wycieczka@wine-service.pl Zwrot za bilet zakupiony za pomocą Systemu Internetowego dokonywany jest przelewem na konto wskazane przez Kupującego.
 5. W przypadku odwołania wydarzenia przez Sprzedającego, Sprzedający powinien zawiadomić o tym niezwłocznie Kupującego i zwrócić opłatę za bilet na swój koszt, w formie uzgodnionej z Kupującym.
 6. Bilet traci ważność z momentem rozpoczęcia wydarzenia opisanego w potwierdzeniu realizacji zamówienia, co oznacza, że Kupujący z chwilą rozpoczęcia wydarzenia nie ma prawa do zwrotu ceny biletu ani przebukowania biletu (termin przebukowanie oznacza zwrot i ponowny zakup). Niewykorzystane bilety nie podlegają zwrotowi ani przebukowaniu.

§ 3 Cena wydarzenia oraz imprezy turystycznej

 1. Wszystkie ceny prezentowane na stronach internetowych Serwisu są cenami brutto.
 2. Cena zarezerwowanej/zakupionej imprezy turystycznej obejmuje wszystkie składniki zawarte w opisie prezentowanym w Serwisie, a w szczególności opłatę: za zakwaterowanie, wyżywienie (jeżeli dotyczy wybranej imprezy turystycznej), opłatę za środek transportu, opłatę za świadczenia dodatkowe, zgodne z opisem imprezy turystycznej.
 3. Cena wskazana w końcowym wyliczeniu oraz w Umowie może ulec zmianie w sytuacjach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, przy czym Klient dokonuje każdorazowo pisemnej akceptacji zmian lub uprawniony jest do rezygnacji z imprezy.
 4. Wine Service Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Serwisu bądź wprowadzania w nich zmian zgodnie z normami kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły umowy sprzedaży towarów oferowanych przez Serwis przed dokonaniem ww. zmian lub praw osób uprawnionych do korzystania z danej promocji, zgodnie z jej zasadami i w okresie jej trwania.
 5. Przedstawiona przez Sprzedającego oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

§ 4 Rezerwacja i zakup udziału w imprezy turystycznej

 1. Zgłoszenie udziału w imprezie turystycznej można realizować telefonicznie pod numerem +48 722 100 224, pocztę elektroniczną na adres wycieczka@wine-service.pl lub przez system sprzedaży-rezerwacji imprezy turystycznej.
 1. Procedura rezerwacji-zakupu udziału w imprezie turystycznej w serwisie internetowym przebiega w następujących etapach:

1 etap – wybór terminu imprezy oraz ilości uczestników, dla których będzie dokonywana rezerwacja;

2 etap – wprowadzenie do systemu danych dotyczących dodatkowych opcji np. dopłata za pokój jednoosobowy, wybór dodatkowego ubezpieczenia przewidzianego dla danej imprezy turystycznej (np. od kosztów rezygnacji z imprezy).

3 etap – wprowadzenie do systemu pełnych danych osobowych Klienta/Uczestnika/ Uczestników imprezy turystycznej, takich jak: imię, drugie imię, nazwisko, adres, adres e-mailowy, telefon kontaktowy, datę i miejsce urodzenia, nr paszportu/dowodu osobistego, data ważności paszportu/dowodu osobistego. W przypadku rezerwacji miejsc dla kilku osób podanie danych kontaktowych (e-mail, telefon) jest obowiązkowe tylko dla osoby zgłaszającej

4 etap – weryfikacja końcowa wprowadzonych danych i ich potwierdzenie przyciskiem „Zamówienie i opłacenie zaliczki”. Przed kliknięciem wyżej wymieniony przycisk Klient potwierdza znajomość Regulaminu, podanej do jego wiadomości informacji o prawie do odstąpienia od Umowy z linkiem formularza odstąpienia, Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej, Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna, Ogólnych warunków ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Imprezy Turystycznej. Klient informowany jest również o wysokości, terminie i sposobie płatności zaliczki oraz pozostałej kwoty, kosztach usług dodatkowych, a także o terminie przesłania do Organizatora podpisanej Umowy (gotowej do pobrania w następnym etapie) wraz z potwierdzeniem dokonania wpłaty w celu zawarcia Umowy. Osoba rezerwująca miejsce/miejsca w imprezie turystycznej, będąca jednocześnie osobą kontaktową, może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Wine-Service;

5 etap – klient musi pobrać plik Umowy z Systemu oraz wydrukować we własnym zakresie. Umowa wypełniona jest danymi wprowadzonymi przez Klienta i uzupełnionymi danymi z Systemu

6 etap – wejście w moduł płatności elektronicznych i wybór formy płatności. Klient, mając pełne informacje w zakresie płatności, dokonuje wyboru rodzaju płatności (zaliczka lub pełna płatność) oraz wyboru formy płatności za imprezę spośród następujących:

  1. Za pośrednictwem systemu DOTPay Po wyborze przelewu bankowego jako metody płatności Kupujący zostanie przekierowany do formularza zapłaty Dotpay, przy czym płatność może nastąpić po uprzedniej akceptacji przez Kupującego regulaminu tej formy płatności dostarczonego przez Dotpay.pl jako agenta rozliczeniowego.
  1. przelewem bankowym z własnego konta bezpośrednio na konta Wine-Service, w wybranej walucie:
   • KONTO PLN 55 2490 0005 0000 4530 3966 3168
   • KONTO EUR 90 2490 0005 0000 4600 2769 9581
   • KONTO USD 10 2490 0005 0000 4600 2613 6217
   • KONTO GBP 24 2490 0005 0000 4600 1075 8458

7 etap – Klient otrzymuje mail: potwierdzający dokonanie rezerwacji oraz zawierając dodatkowe informacje o rezerwacji takie jak datę ważności, wskazanie pełnych kosztów imprezy, konieczności dokonania wpłaty tytułem zaliczki lub opłacenia imprezy turystycznej z podaniem terminu, sposobu płatności i numeru konta Organizatora (z podaniem danych Organizatora), podanie kosztów z tytułu usług dodatkowych oraz wskazanie konieczności odesłania podpisanej Umowy do Organizatora. W mailu informuje się też Klienta o prawie do odstąpienia od Umowy (z linkiem do regulaminu i wzorem formularza odstąpienia) oraz zasadach odpowiedzialności Organizatora (z linkiem do warunków uczestnictwa w imprezie turystycznej).

8 etap – Po otrzymaniu od Klienta Umowy pracownik Wine-Service odsyła podpisany przez przedstawiciela firmy skan Umowy do Klienta;

9 etap – Nie później niż 14 dni przed planowanym terminem imprezy turystycznej, pracownik Wine-Service wysyła do Klienta najbardziej aktualne informacje dotyczące wyjazdu.

§ 5 Zawarcie Umowy na udział w imprezie turystycznej

 1. Do zawarcia Umowy o nabycie miejsc w imprezie turystycznej na warunkach określonych w Umowie oraz w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej dochodzi w wyniku dokonania przez Klienta rezerwacji imprezy z jednoczesnym wykonaniem polecenia wpłaty zaliczki (lub pełnej płatności) na konto Wine-Service
 2. Wydrukowaną i podpisaną Umowę, w oznaczonym w Umowie terminie, wraz z potwierdzeniem przelewu należy przesłać na adres wycieczka@wine-service.pl lub pocztą na adres firmy lub faksem na numer 12 626 56 50. Po podpisaniu przez Wine-Service Umowy skan dokumentu przesyłany jest na wskazany przez Klienta adres elektroniczny.
 3. Przy rezerwacji imprezy turystycznej Klient może dokonać wpłaty zaliczki w wysokości i terminie określonym przez System. Pozostała część należności musi wpłynąć na konto Wine-Service najpóźniej w dniu podanym w Umowie jako „II rata Termin płatności” (co oznacza dla Klienta konieczność dokonania płatności na co najmniej 3 dni robocze wcześniej). Terminowe dokonanie płatności II raty jest konieczne dla utrzymania ważności Umowy o imprezę turystyczną.
 4. Przez zapłatę zaliczki (analogicznie: przez zapłatę II płatności) za imprezę turystyczną rozumie się uznanie rachunku bankowego Wine-Service, bez względu na sposób płatności.
 5. Wine-Service potwierdza fakt zawarcia Umowy po sprawdzeniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy, przesyłając na adres e-mail podany przez Klienta potwierdzenie otrzymania płatności.

§ 6 Zmiany i odstąpienie od umowy uczestnictwa w imprezie turystycznej

 1. Zmiany umowy oraz odstąpienie od umowy odbywają się na warunkach określonych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa w Imprezie Turystycznej i zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
 2. Klient po kliknięciu przycisku „Zamówienie i opłacenie zaliczki”, w szczególności ma prawo do odstąpienia od dokonanej rezerwacji do czasu przesłania do Organizatora imprezy turystycznej podpisanego egzemplarza Umowy. Odstąpienie od rezerwacji może wykonać dwojako:
  1. Przesyłając na adres firmy lub pocztę elektroniczną na adres wycieczka@wine-service.pl odstąpienie od rezerwacji. Wzór odstąpienia stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
  2. Nie dokonując płatności oraz przez brak przesłania podpisanej Umowy.
 3. Po otrzymaniu odstąpienia Wine-Service na adres email wskazany w formularzu rezerwacyjnym jako kontaktowy lub wskazany przez Klienta w odstąpieniu od umowy przesyła potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu.
 4. Zwrot pieniędzy, jeżeli zostały wpłacone przez Klienta nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 dni, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient w sposób jednoznaczny wyrazi zgodę na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Wysokość kwot zwrotu pieniędzy wpłaconych przez klienta może być pomniejszona o koszty poniesione przez Wine-Service. Sposób naliczania potrąceń opisany jest w Ogólnych Zasadach Organizacji imprezy turystycznej i jest zgodny z ustawą o ruchu turystycznym.
 6. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) art. 38 pkt.12. prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczeni usług w zakresie zakwaterowania, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi. Z uwagi na powyższe w stosunku do Klienta nie stosuje się Ustawy o prawach konsumenta od momentu zawarcia Umowy o imprezę turystyczną.

§ 7 Zmiana rezerwacji

 1. Dokonanie zmian w rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest wyłącznie za zgodą Organizatora imprezy turystycznej.
 2. Dokonując zmian, Klient powinien liczyć się z możliwością potrzeby pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej po zakończeniu imprezy turystycznej.
 3. Dokonanie zmian w rezerwacji imprezy turystycznej możliwe jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia zmian w rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres e-mail wycieczka@wine-service.pl albo poprzez kontakt telefoniczny z Wine-Service pod numerem +48 722 100 224.
 4. Dokonanie zmian wymaga potwierdzenia przez Organizatora. Zmiany wchodzą w życie dopiero w chwili potwierdzenia ich przez Organizatora.
 5. Przeniesienie rezerwacji na osobę trzecią spełniająca kryteria udziału w imprezie turystycznej może odbyć się na warunkach określonych w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej.

§ 8 Warunki anulowania rezerwacji przez Klienta

 1. Dokonanie anulowania rezerwacji po zakupie imprezy turystycznej możliwe jest na zasadach opisanych w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Dokonując anulowania rezerwacji, Klient powinien liczyć się z możliwością pokrycia kosztów poniesionych przez Organizatora. Rozliczenie tych kosztów nastąpi najpóźniej po zakończeniu imprezy turystycznej.
 3. Anulowanie rezerwacji imprezy turystycznej dopuszczalne jest poprzez wysłanie drogą elektroniczną zlecenia anulowania rezerwacji (podając nazwisko i numer rezerwacji) na adres email wycieczka@wine-service.pl albo telefonicznie pod numerem +48 722 100 224.
 4. Jeśli kwota wpłaconej zaliczki będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów anulacyjnych Klient zostanie poinformowany, w jaki sposób i w jakim terminie należy uiścić wymaganą kwotę.

§ 9 Warunki anulowania rezerwacji przez Organizatora

 1. Zasady anulowania imprezy turystycznej przez Organizatora zawarte są w Warunkach uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Informacje o ewentualnych zmianach w rezerwacji przesyłane będą do Klienta bezpośrednio przez Wine-Service pod wskazany w formularzu adres e-mail lub będą przekazywane telefonicznie lub na wskazany przez Klienta adres pocztowy.

§ 10 Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Tryb postępowania reklamacyjnego związanego z realizacją imprezy turystycznej regulują Warunki uczestnictwa w imprezie turystycznej.
 2. Reklamacje związane z jakością obsługi rezerwacji prosimy kierować pisemnie na adres email wycieczka@wine-service.pl albo telefonicznie pod numerem +48 722 100 224 lub na adres pocztowy firmy.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać dane osobowe osoby składającej reklamację: imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz opis reklamowanego faktu lub usługi.

§ 11 Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. Kupujący ma możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych. Kupujący może w zamówieniu mailowym zastrzec zakaz przetwarzania jego danych osobowych. Dane są podane dobrowolnie.
 2. Administratorem danych osobowych jest Wine-Service Sp. z o.o. oraz Signal Iduna Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Dane osobowe będą przetwarzane w celu (1) realizacji postanowień Ogólnych Warunków Uczestnictwa W Imprezach Turystycznych Organizowanych Przez Wine-Service Ps. Z o.o. oraz (2) zgodnie z treścią wyrażonych zgód.
 3. „Administratorem danych (podmiotem ustalającym cele i sposoby przetwarzania danych osobowych) jest Wine Service Sp. z o.o., 30-198 Kraków, ul. Balicka 255. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych to: IOD@wine-service.pl Dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji postanowień regulaminu oraz zgodnie z treścią udzielonych Administratorowi zgód. Podstawą prawną przetwarzania są czynności związane z wykonaniem umowy zawartej w trybie akceptacji regulaminu oraz gdy ma to zastosowanie, zgody osoby, której dane dotyczą. Odbiorcami danych są podmioty wspomagające procesy biznesowe Administratora (hosting danych, usługi rachunkowo-księgowe), natomiast w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania jest także zgoda osoby, której dane dotyczą odbiorcami danych osobowych, są podmioty wskazane w treści przedmiotowych zgód. Dane będą przetwarzane na potrzeby wykonania umowy oraz w okresie 6 lat po jej wykonaniu (przedawnienie roszczeń), natomiast dane przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu, co do przetwarzania danych osobowych osoby, której dane dotyczą, w zależności co nastąpi pierwsze. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do świadczenia usługi. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody. Każdy ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, którą udzielił Administratorowi. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej cofnięciem. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą w tym wycofanie udzielonej zgody, można wykonać przez złożenie oświadczenia, wykorzystując dane kontaktowe Administratora lub Inspektora Ochrony Danych wskazane we wstępie.”

§ 12 Postanowienia Końcowe

 1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 2. Aktualna wersja regulaminu jest dostępna dla Kupującego w zakładce regulamin Serwisu Internetowego. W trakcie realizacji zamówienia oraz całym okresie opieki posprzedażowej klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przy składaniu zamówienia, chyba że jego postanowienia byłyby dla Kupującego mniej korzystne niż aktualnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne w tym Kodeks cywilny i ustawę o ochronie praw konsumenta. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

 

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Należy go wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

Wine-Service, Spółka z o.o.

ul. Balicka 255, 31-198 Kraków

Ja, …………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy zgłoszenia następujących usług:

 • ………………………
 • ………………………
 • ………………………
 • ……………………..
 • ……………………..

Data odbioru:

Imię i nazwisko konsumenta:

Adres konsumenta:

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

Data

Zapisz się do
naszego newslettera!